Biblioteka

Statut biblioteki

Statut Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§1.
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479),
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 194),
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.),
 5. Niniejszego statutu.

§2.

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest gmina Klimontów.
 2. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§3.
Siedzibą Biblioteki jest Klimontów a terenem jej działania Gmina Klimontów.

§4.
W skład Biblioteki mogą wchodzić filie biblioteczne.

§5.

 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz.
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach.

§6.

 1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
 2. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres oraz pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres dla filii bibliotecznej oraz pieczęci okrągłej z pełnymi nazwami bibliotek w otoku.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§7.
Biblioteka służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§8.
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych bez względu na ich formę służącą zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Prowadzenie działalności bibliograficznej, edukacyjnej, popularyzatorskiej.
 3. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych.
 5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.
 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§9.
Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Rozdział 3.
Organy Biblioteki, organizacja, pracownicy.

§10.

 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Kierownika Biblioteki zatrudnia i zwalnia Burmistrz na podstawie umowy o pracę.

§11.

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
 2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
 3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.

§12.
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych przepisów.

§13.
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz i inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§14.
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§15.
Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki.

§16.
Biblioteka jest finansowana z dotacji z budżetu Organizatora, z dochodów własnych i innych źródeł.

§17.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§18.

 1. Biblioteka może pobierać opłaty za:
  1. Usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenie międzybiblioteczne.
  2. Wypożyczenie materiałów audiowizualnych.
  3. Nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne.
  4. Uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.
  5. W formie kaucji – za wypożyczone materiały biblioteczne.
  6. Wydawnictwa własne.
 2. Wypracowany w ten sposób dochód przeznaczany jest na cele statutowe Biblioteki.

§19.
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

§20.
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.