Regulaminy

Regulamin wypożyczalni

Regulamin korzystania z wypożyczalni
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Klimontowie

§1
Prawo korzystania

 1. Ze zbiorów Wypożyczalni mogą korzystać osoby posiadające zameldowanie na terenie Gminy Klimontów.
 2. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie.
 3. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 4. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  • okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną, studencką,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 5. Za niepełnoletniego użytkownika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

§2
Wypożyczanie

 1. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuży niż 1 miesiąc.
 2. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 3. Bibliotekarz może skrócić ustalony w §2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazem lektur szkolnych).

§3
Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 1. Czytelnik jest obowiązany do szanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody powstałe w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Zagubienie jednego woluminu z dzieła wielotomowego traktowane jest jako zagubienie całego dzieła, pomimo że pozostałe tomy pozostają w bibliotece.
 3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§4
Przetrzymywanie książek

 1. Czytelnik obowiązany jest zwracać wypożyczone materiały biblioteczne w terminach określonych regulaminem.
 2. W przypadku gdy czytelnik przetrzymuje książki ponad termin zwrotu, jego imię oraz nazwisko zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie.

§5
Przepisy końcowe

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Kierownika GBP w Klimontowie.