Regulaminy

Regulamin konkursu fotograficznego „Z książką na wakacjach”

REGULAMIN KONKURSU
„Z książką na wakacjach”

 1. Organizator i cel konkursu
 1. Organizatorem konkursu „Z książką na wakacjach”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie, zwana dalej „Organizatorem”
 2. Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski.
 3. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz zachęcenie osób w różnym wieku do wyjścia z domu i czynnego spędzania czasu w wakacje.
 1. Uczestnicy konkursu i prawa autorskie
 1. Uczestnikiem konkursu jest osoba, spełniająca wszystkie warunki określone niniejszym regulaminie.
 2. W konkursie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, które mieszkają na terytorium Miasta i Gminy Klimontów. W przypadku udziału osoby niepełnoletniej, do pracy konkursowej konieczne jest dołączenie wypełnionej i zeskanowanej zgody rodziców na udział dziecka w konkursie (załącznik 1).
 3. Praca konkursowa musi być unikatowa i przygotowana samodzielnie. Uczestnik konkursu potwierdza, że zgłoszona praca jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich.
 4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania prac konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak nieodpłatne opublikowanie wybranych prac na stronie internetowej https://www.biblioteka.klimontow.pl/ oraz na bibliotecznym Facebooku.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

III. Wymogi dotyczące pracy konkursowej

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie oryginalnego zdjęcia, prezentującego książkę na wakacjach.
 2. Zdjęcie konkursowe należy zapisać w formacie .jpg i przesłać na e-mail: gbp.klimontow@interia.pl wraz z danymi autora zawierającymi: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość), e-mail oraz telefon kontaktowy. Mile widziane będzie też polubienie profilu biblioteki na Facebooku.
 3. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę w danej edycji konkursu.
 4. Prace konkursowe można nadsyłać od 01.07.2024 r. do 30.08.2024 r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 12.09.2024 r.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy konkursowej, która nie spełnia wymagań określonych w niniejszym regulaminie.
 1. Nagrody konkursowe
 1. Komisja konkursowa oceni przesłane prace pod kątem ich oryginalności, nieszablonowego podejścia do tematu i estetyki wykonania.
 2. W ramach konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów, dla których przewidziano nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 12.09.2024 r. na stronie internetowej https://www.biblioteka.klimontow.pl/ a laureaci powiadomieni o zwycięstwie drogą e-mailową lub telefoniczną.
 4. Nagrody będą do odebrania w ciągu 30 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie, ul. Krakowska 19.
 1. Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość) jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie, Klimontów 27-640, ul. Krakowska 19.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i wydania nagród.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla celów związanych z konkursem, w tym do opublikowania informacji o wynikach konkursu i do celów marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed jej wycofaniem.
 4. Uczestnik zgadza się na publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania podczas trwania konkursu, jak też podczas ogłaszania wyników.
 5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
 7. Każdy uczestnik, którego dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych, co wiąże się z wycofaniem uczestnictwa w konkursie. W celu realizacji powyższych praw, uczestnik powinien zwrócić się do administratora danych.
 8. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą uczestnika na warunki, określone w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych czynności konkursowych, wynikających z nieprzewidzianych okoliczności.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i jest dostępny na stronie internetowej M-GBP w Klimontowie https://biblioteka.klimontow.pl
 4. Koordynatorem konkursu jest Edyta Lesiak-Nawrocka.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 158655390 lub pod adresem e-mail: gbp.klimontow@interia.pl

zgoda_konkurs_2024