Regulaminy

Regulamin czytelni

Regulamin czytelni
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie

§1

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele od 15 roku życia niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
 2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się pozostawia u dyżurnego bibliotekarza dokument z fotografią ważny na dany okres – dowód osobisty, legitymacja studencka, legitymacja szkolna.
 4. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
 5. W Czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazaniem dyżurnego bibliotekarza.
 6. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
 7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.

§2

 1. W Czytelni można korzystać z księgozbioru Wypożyczalni, czasopism, książek przyniesionych ze sobą.
 2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Z księgozbioru Czytelni i z bieżących czasopism korzysta czytelnik za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Jeżeli czytelnik zamierza w dniach następnych korzystać z książki dostarczonej mu spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może zatrzymać ją w Czytelni przez dwa dni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być zatrzymywane książki, z których często korzystają czytelnicy.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 6. Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni.
 7. Przed opuszczeniem Czytelni, Czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
 8. Książek z księgozbioru Czytelni nie wypożycza się do domu. W uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może wypożyczyć do domu (na czas zamknięcia Czytelni) książkę z czytelni, oprócz wydawnictw encyklopedycznych. Wypożyczający czytelnik wpłaca za książkę kaucję, której wysokość ustala bibliotekarz każdorazowo zależnie od wartości książki, ewentualnie zostawia dowód osobisty.
 9. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka informuje, w której z bibliotek na terenie gminy może znajdować się poszukiwana książka. Na prośbę czytelnika może sprowadzić książkę z innych bibliotek, jeżeli czytelnik nie może z tych biblioteka korzystać osobiście. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.

§3

Czytelnia udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Czytelni.

§4

Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
 2. Za zagubione lub uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości ustalonej przez kierownika Czytelni wg. jej aktualnej wartości rynkowej. Jeżeli książka posiadała oprawę introligatorską, do całości odszkodowania wlicza się koszt oprawy (aktualny). Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia lub zagubienia książki Czytelnia wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§6

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Biblioteki.

§7

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik Czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki.

§8

Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.