Gminna Biblioteka Publiczna

w Klimontowie

Strategia Rozwoju Biblioteki na lata

2012 - 2015

I. Wizytówka biblioteki

Klimontów to perła Ziemi Sandomierskiej. Założycielem miejscowości był Klemens z Ruszczy herbu Gryf (od jego imienia pochodzi nazwa).W 1604r. Klimontów otrzymał prawa miejskie-magdeburskie. Na ternie gminy znajdują się cenne zabytki, min. barokowy kościół po kolegiacki p.w. św. Józefa, kościół i klasztor podominikański p.w. św. Jacka ,kościoły w Goźlicach i Olbierzowicach, Bożnica, pałac w Górkach, Betlejek w Ossolnie i dworki. Ludność gminy to ponad 8 tysięcy mieszkańców, w przeważającej części utrzymująca się z rolnictwa. Baza oświatowa i kulturalna zajmuje ważne miejsce w życiu mieszkańców. Tu mieszczą się szkoły: podstawowa, przedszkola ,gimnazjum, zespół szkół ponadgimnazjalnych. W gminie działa GOK i GBP.GBP znajduje się w Klimontowie, filie działają w Nawodzicach, Pokrzywiance i Goźlicach .Budynek biblioteki głównej usytuowany jest w centrum miejscowości, blisko kościoła, szkół, rynku głównego. W pobliżu przebiega bardzo ruchliwa ulica, co stwarza niebezpieczeństwo dla przechodniów. Lokal biblioteki mieści się na parterze budynku socjalnego, jest to stara pożydowska kamienica. Niestety nie jest on przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dwa pomieszczenia nie zaspokajają potrzeb pracowników i mieszkańców

Zachęcamy do kontaktu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie

Krakowska 19 , 27-640 Klimontów

Edyta Lesiak-Nawrocka

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,

Telefon: 601760948

II. Potencjał biblioteki

Analiza SWOT

Mocne strony biblioteki

Słabe strony biblioteki

- Dobra lokalizacja Biblioteki (Centrum) - Dostęp do komputera i Internetu - Dobra opinia wśród czytelników - Księgozbiór dostosowany do potrzeb czytelników - Godziny pracy dostosowane do potrzeb - Wykształcona kadra - Udział w kulturalnych imprezach lokalnych i ich organizacja - Organizacja wystaw, odczytów, wieczorków poezji

- Przestarzały księgozbiór - Braki w wyposażeniu - Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych - Brak środków finansowych na rozszerzenie działalności - Niskie zarobki - Brak kadry specjalistycznej (informatyk) - Brak zaplecza socjalnego i pokoju dyrektora - Małe pomieszczenia

Szanse

Zagrożenia

- Dobra współpraca z władzami - Zmiana budynku - Wprowadzenie udogodnień dla niepełnosprawnych - Dotacje finansowe - Odnowienie księgozbioru

- Zmiana dyrektora - Zmiana przepisów prawnych - Likwidacja filii bibliotecznych - Uszczuplenie kadry - Wyludnienie miejscowości - Niskie ceny książek w księgarniach - Częsty wybór TV, wideo, komputera przez użytkowników

Potencjał biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie jest usytuowana w przepięknej, malowniczej miejscowości w województwie świętokrzyskim. Wielowiekowa, barwna historia gminy przyciąga turystów z całej Polski. GBP Klimontów przez ponad 70 lat istnienia zmieniała siedzibę i dyrektorów. Obecnie znajduje się ona w centrum miejscowości, blisko kościoła, rynku głównego, szkół. Budynek w którym mieści się lokal biblioteki to pożydowska kamienica. Pomieszczenia usytuowane są na parterze ,są to dwie sale w których mieści się wypożyczalnia, czytelnia gł., czytelnia czasopism i internetowa. Księgozbiór dobierany jest wg. potrzeb czytelników, dostęp do półek jest otwarty. W bibliotece czytelnicy mogą nieodpłatnie korzystać z komputera i Internetu. Godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb. Meble w bibliotece są dostosowane do różnych grup wiekowych (niskie, kolorowe półki dla dzieci). Kadra naszej biblioteki służy pomocą w doborze księgozbioru, swoją wiedzą i uprzejmością. GBP Klimontów uczestniczy w imprezach lokalnych, współorganizując je. Biblioteka współpracuje ze szkołami, przedszkolem, GOK ,stowarzyszeniami, Kołami Gospodyń Wiejskich. Organizowane są wystawy malarskie, rzeźby, wieczory poezji lokalnej. Niestety realizacja wszystkich zamierzeń nie jest możliwa, pomieszczenia w których pracujemy są małe, brakuje nam sali wystawowej ,pomieszczenia socjalnego, sprzętu informatycznego, wyposażenia w postaci mebli, stołów ,krzeseł. Księgozbiór jest przestarzały ,brak czasopism zaspakajających potrzeby czytelników. Brakuje nam też kadry specjalistycznej (informatyk, sprzątaczka),niskie zarobki nie motywują do wydajnej pracy. Dużą szansą dla biblioteki będzie zmiana lokalu na większy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych i użytkowników z różnych grup wiekowych i zawodowych. Zwiększenie dotacji i pozyskiwanie dofinansowania z innych źródeł to szansa na ciekawszą ofertę naszej placówki. Utrzymanie dobrej współpracy z władzami i mieszkańcami naszej gminy jest szansą na dalszy ,lepszy nasz rozwój. Zagrożeniem dla naszej biblioteki będzie zmiana przepisów prawnych (łączenie biblioteki z GOK),likwidacja filii i uszczuplenie kadry. Wybór TV i komputera zamiast książki to ogromne zagrożenie dla biblioteki. Dużym zagrożenie byłaby niska cena książki w księgarniach.

III. Charakterystyka społeczności lokalnej

Zasoby lokalne

Ludzie

- Wójt gminy - radni - dyrektor GOK - dyrektorzy szkół i przedszkoli - prezesi stowarzyszeń - prezesi kół gospodyń wiejskich

Zasoby materialne

- sale w GOK, w szkołach - rzutnik i projektor z urzędu gminy - pomoc w zorganizowaniu cateringu przez koła gospodyń wiejskich

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne

- Rada Gminy - Wójt - GOK - szkoły (przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) - stowarzyszenia - koła gospodyń wiejskich

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań

Brak wydzielonego miejsca na czytelnię, czytelnię internetową, czytelnię czasopism. Gmina Klimontów liczy około 8500 mieszkańców. Ludność utrzymuje się głównie z rolnictwa i ogrodnictwa. Brakuje zakładów przemysłowych, dlatego też młodzi mieszkańcy wyjeżdżają do pracy za granicę. Na terenie gminy istnieją instytucje( urząd gminy, bank, poczta, GS, szkoły i przedszkola, GOK i biblioteka, ZGKiM, ośrodki zdrowia, apteki). Panuje duże bezrobocie. Poziom życia kształtuje się na średnim poziomie. Brak przemysłu, infrastruktury, ogólnie rzecz biorąc pracy powoduje systematyczny spadek liczby mieszkańców. Baza turystyczna i rekreacyjna też nie spełnia w pełnym stopniu swoich potrzeb. Brakuje hoteli, restauracji a przecież nasza gmina jest bogata w historię, zabytki, architekturę i położenie. Życiem kulturalnym naszej gminy zajmuje się przede wszystkim Gminny Ośrodek Kultury szkoły i nasza biblioteka. Prowadzone są cykliczne imprezy, takie jak Jarmark na św. Jacka, "Brunonalia", "Ofiaruj Dzieciom Wakacje", Piknik rodzinny. Biblioteka prowadzi Dyskusyjny Klub Książki, KLUB BIBLIOFILA, pogadanki, odczyty, organizuje spotkania autorskie ,wystawy. Potrzeby kulturalne mieszkańców z pewnością są nie w pełni zaspokajane. Brakuje teatrów, muzeum, kina, opery itp. W wyniku naszych obserwacji, wypowiedzi użytkowników naszej biblioteki wynika, że mieszkańcy nie znają nowości czytelniczych jakie proponuje biblioteka, usług z jakich można skorzystać. Małe pomieszczenia biblioteki stwarzają problem w organizacji na szerszą skalę wystaw, spotkań autorskich czy lekcji bibliotecznych. Opracowanie i realizacja różnorodnej oferty edukacyjnej i kulturalnej dla różnych grup wiekowych sprowadza się do minimum.

IV. Misja i wizja biblioteki

Misja

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie zaspokaja potrzeby kulturalne i edukacyjne społeczności lokalnej oraz rozwija potencjał mieszkańców gminy.

Wizja

Swoją misję realizujemy poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zasobów mieszkańcom w formie tradycyjnej i elektronicznej. Podejmujemy zadania z zakresu edukacji i kultury we współpracy z różnymi instytucjami, organizacjami, liderami społecznymi. Nasza biblioteka to jasne, otwarte, bezpieczne miejsce w którym czytelnik czuje się swobodnie i przyjemnie. Profesjonalna obsługa, nowoczesny sprzęt komputerowy zinformatyzowane procesy biblioteczne ułatwią relacje biblioteka - czytelnik. Nowości wydawnicze i odpowiedni dobór literatury, organizacja spotkań i wernisaży oraz imprez kulturalno-oświatowych wzbogaca naszą ofertę, pozwala na ustawiczne dokształcanie. Bezpłatny dostęp do Internetu, fachowa pomoc bibliotekarzy i miła, przyjazna atmosfera to atuty naszej placówki. Różnorodność zasobów bibliotecznych sprawia, że jest ona otwarta dla wszystkich grup wiekowych. Biblioteka pracuje w oparciu o potrzeby swojego środowiska.

V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania

Obszar

Informacja

Cel 1

Biblioteka jako nowoczesne i przyjazne centrum edukacji kulturalnej i społecznej.

Działanie 1

Utworzenie strony internetowej biblioteki. Informacja o bibliotece, historii, zbiorach, nowościach bibliotecznych. Linki do stron www: WBP, BN, MKiDN, IK, biblioteki. org, Gminy Klimontów itp. Zamieszczanie informacji o spotkaniach, imprezach jakie miały miejsce w bibliotece, zaproszenia na spotkania.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Z przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy nie znają nowości czytelniczych jakie proponuje biblioteka, usług z jakich można skorzystać. Nikła jest też informacja o organizowanych w bibliotece spotkaniach, konkursach czy imprezach.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Informatyk gminny, Kierownik biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Pomoc merytoryczna informatyka gminnego, budżet biblioteki

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Szeroko pojęty dostęp do Internetu. Komunikacja za pomocą poczty internetowej, zapisy na książki itp.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

12.2012r. Kontynuacja poprzez prowadzenie i uaktualnianie strony.

Rezultaty

Lepsza komunikacja z czytelnikami. Stworzenie miejsca w sieci, gdzie mieszkańcy będą mieli aktualną bazę ofert itd. Promocja biblioteki i jej zasobów.

Obszar

Nowe działania

Cel 1

Poprawa warunków dla czytelników Wzmocnienie wizerunku biblioteki Rozwój nowych działań zgodnie z oczekiwaniami.

Działanie 1

Zmiana siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Mieszkańcy gminy, nasi czytelnicy wielokrotnie wskazywali w rozmowach z pracownikami biblioteki na potrzebę powiększenie powierzchni naszej placówki. Brak miejsca na organizację spotkań, wystaw, wernisaży. Brak wydzielonego miejsca na czytelnię, czytelnię internetową, czytelnię czasopism.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Wójt Gminy Klimontów, Kierownik biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Budżet gminy, środki z projektu MKiDN - „Infrastruktura bibliotek” - projekt w trakcie realizacji. Grant „Aktywna biblioteka” na otwarcie nowego budynku biblioteki.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Powstanie nowoczesna, skomputeryzowana biblioteka. Utworzona zostanie czytelnia internetowa z bezpłatnym dostępem do komputera i internetu.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

06.2013r

Rezultaty

Biblioteka stanie się nowoczesnym centrum kultury, przyjazna mieszkańcom. Poprawi się jakość usług i zostanie poszerzona oferta dla użytkowników. Dbanie o trafny dobór nowości wydawniczych. Bieżąca selekcja zbiorów. Gromadzenie materiałów informacyjnych na temat Klimontowa i regionu. Zakup zbiorów multimedialnych do czytelni komputerowej. Poszerzenie oferty czasopism o nowe tytuły.

Obszar

Edukacja i kultura

Cel 1

Promocja działań i oferty biblioteki

Działanie 1

Organizowanie spotkań autorskich, wystaw, prelekcji, wieczorów poezji. Organizowanie konkursów literackich, recytatorskich i plastycznych. Organizowanie cyklicznych imprez bibliotecznych . Współpraca ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Kultury, organizacjami pozarządowymi. Opracowanie i realizacja różnorodnej oferty edukacyjnej i kulturalnej dla różnych grup wiekowych. Tworzenie kół zainteresowań przy bibliotece. Promocja Gminy Klimontów i biblioteki na imprezach plenerowych organizowanych przez władze gminne.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Mieszkańcy wykazują potrzebę rozwoju kulturalnego i edukacyjnego. Brak powszechnego dostępu do galerii sztuki czy teatru jest wyczuwalny w rozmowach jakie przeprowadzamy z czytelnikami.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Kierownik biblioteki i pracownicy biblioteki.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Wkład własny pracowników biblioteki

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Promocja na stronie internetowej biblioteki ,urzędu gminy, czasopiśmie lokalnym „Głos Klimontowa”

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

2015 rok

Rezultaty

Wzrost liczby użytkowników z różnych grup wiekowych. Biblioteka stanie się miejscem otwartym i przyjaznym dla wszystkich grup społecznych. Pozytywny wizerunek biblioteki w środowisku. Biblioteka jako nowoczesny ośrodek komunikacji i kultury. Dbanie o trafny dobór nowości wydawniczych. Bieżąca selekcja zbiorów. Gromadzenie materiałów informacyjnych na temat Klimontowa i regionu. Zakup zbiorów multimedialnych do czytelni komputerowej. Poszerzenie oferty czasopism o nowe tytuły. Wzrost liczby zadowolonych czytelników. Wysoki poziom użyteczności zbiorów. Pozyskanie nowych grupy użytkowników.

VI. Zarządzanie realizacją strategii

1. Sposób realizacji strategii

Plan rozwoju biblioteki tworzymy wraz z władzami samorządowymi i czytelnikami. Plan będzie przedstawiany na posiedzeniu Rady Gminy w Klimontowie. Zaakceptowany Plan Rozwoju Biblioteki będzie zamieszczony na stronie internetowej biblioteki, urzędu gminy i na tablicy informacyjnej w lokalu biblioteki.

2. Monitoring realizacji planu

Po każdym działaniu zaplanowanym w planie osoba odpowiedzialna sporządza notatkę z jego realizacji. Umieszczamy informację na stronie www; podajemy informację do lokalnych i mediów, na strony internetowe samorządu gminy i biblioteki. Raz w roku będziemy prowadzić badania wśród mieszkańców dotyczące satysfakcji z proponowanej oferty, oczekiwań i propozycji.

3. Ewaluacja

Raz na pół roku będzie się spotykał zespół ds. wdrażania Planu w skład którego wejdą: pracownicy biblioteki, przedstawiciel urzędu gminy i zaproszeni czytelnicy. Zespół będzie analizował stan wdrażania poszczególnych działań, satysfakcję i dalsze oczekiwania mieszkańców. Zespół raz w roku przygotuje raport określający stan wdrażania Planu, oceni jego wdrażanie, przygotuje wnioski i ewentualnie wytyczy nowe kierunki działań zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Raport ten zostanie wykonany do końca września, aby można było do budżetu gminy wystąpić o środki na realizację zaproponowanych przez mieszkańców działań.

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom

Po każdym działaniu zaplanowanym w planie osoba odpowiedzialna sporządza notatkę z jego realizacji. Umieszczamy informację na stronie www; podajemy informację do lokalnych i mediów, na strony internetowe samorządu gminy i biblioteki. Raz w roku będziemy prowadzić badania wśród mieszkańców dotyczące satysfakcji z proponowanej oferty, oczekiwań i propozycji.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom małych miejscowości pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy mają do dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu, mogą w bibliotece skorzystać z Internetu, wysłać faks, skopiować potrzebne materiały. Uzyskują też łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin takich, jak prawo, rynek pracy, podatki czy zdrowie. Mogą też zdobywać nowe umiejętności np. poprzez udział w różnych kursach organizowanych w bibliotece.

Strategia Rozwoju GBP Klimontów

Nowe książki
  • 2017.10.1-6
  • GBP Klimontów-6

UG Klimontów WBP Kielce

MAK + Biblioteka +

Facebook Instytut Książki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyskusyjny Klub Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014 – 2020

Program Rozwoju Bibliotek

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Szwajcarski - Ministerstwo Rozwoju

Kanał GBP Klimontów