Regulamin korzystania z wypożyczalni
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Klimontowie

& 1
PRAWO KORZYSTANIA

1. Ze zbiorów Wypożyczalni mogą korzystać osoby posiadające zameldowanie na terenie Gminy Klimontów.


2. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie.
3.Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
4.Przy zapisie zgłaszający się powinien:
-okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
studencką,
-wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do
przestrzegania Regulaminu.
5. Za niepełnoletniego użytkownika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
6. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

& 2
WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuży niż 1 miesiąc.
2. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
3. Bibliotekarz może skrócić ustalony w & 2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazem lektur szkolnych).

& 3
POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest obowiązany do szanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody powstałe w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Zagubienie jednego woluminu z dzieła wielotomowego traktowane jest jako zagubienie całego dzieła, pomimo że pozostałe tomy pozostają w bibliotece.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

& 4
PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik obowiązany jest zwracać wypożyczone materiały biblioteczne w terminach określonych regulaminem.
2. W przypadku gdy czytelnik przetrzymuje książki ponad termin zwrotu, jego imię oraz nazwisko zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie.


 

& 5
PRZEPISY KOŃCOWE

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Kierownika GBP w Klimontowie.