Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.klimontow.pl

Data publikacji strony internetowej: 11.12.2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  13.12.2012 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem wżycie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: gbp.klimontow@interia.pl Osobą kontaktową jest Rafał Krawiec. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 8655390. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Pomieszczenia Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie znajdują się w odrębnym budynku przy ulicy Krakowskiej 19, 27-640 Klimontów.
Biblioteka posiada wejście służbowe z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od ulicy Ogrodowej.
Do wejścia głównego prowadzą schody.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Parter budynku ( Wypożyczalnie ) jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Pracownicy udzielają informacji i pomocy osobom z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Alternatywny sposób udostępniania zbiorów

Z uwagi na niekompletne nieprzystosowanie pomieszczeń biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami udostępniamy dla naszych Czytelników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów.

Czytelnikom niepełnosprawnym na ich życzenie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie dostarcza zamówione zbiory biblioteczne do domu (aby skorzystać z usługi należy skontaktować się telefonicznie z biblioteką).

Osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby w starszym wieku mogą skorzystać z pomocy pracownika. Bibliotekarz schodzi z I piętra na parter aby obsłużyć Czytelnika i znosi zamówione zbiory biblioteczne z Czytelni.